Platanus orientalis

35

Platanus orientalis
(Platanaceae)


Πλάτανος

Platane d’Orient

Oriental plane tree

Orientalische Platane

Δένδρο μεγάλου ύψους με φύλλα, εναλλάξ, σε σχήμα παλάμης διακεκομμένης. Η φλούδα χωρίζεται σε πλάκες. Άνθη σε πυκνούς σφαιρικούς δακτύλιους. Το ξύλο χρησσιμοποιείται στην επιπλοποιϊα.

Ύψος: έως 30 μέτρα.

Arbre de grande taille à feuilles alternes palmées découpées. L’écorce se détache en plaques. Fleurs en denses chatons globuleux. Le bois est utilisé en menuiserie.

Hauteur : jusqu’à 30 m.

Large tree with lobed and palmate leaves borne alternately on the stem. It usually has flaking bark. Flowers as dense globular catkins. Its wood is used in carpentry.

Size: can reach 30 m.

Großer Baum mit fächerförmig gezackten Blättern. Die Rinde löst sich stellenweise. Die Blüten bestehen aus runden Kätzchen. Das Holz wird zu Möbeln verarbeitet.

Höhe : bis 30m