Hypericum amblycalyx

22

Hypericum amblycalyx
(Hypericaceae)


Αμβλυκάλυκο Υπερικό

Millepertuis à ample calice

Blunt-calyx St' John's Wort

Johanniskraut

Το αμβλυκάνικο υπερικό φυτό ενδημικό, με ευρύ κάλυκα, είναι ένα μικρό ποώδες μακρόβιο φυτό, σε χαλικώδη εδάφη, με μικροσκοπικά γραμμικά φύλλα αντικρυστά, μεταξύ τους και κίτρινα άνθη με 5 πέταλα σε σχήμα αστεριού και με πολυάριθμους στήμονες. Είναι φυτά που χρησιμοποιούνται στην φαρμακευτικό συνταγολόγιο.

Ύψος : λιγότερο από 50 εκατοστά.

Ανθοφορία τον Μάρτιο –Απρίλιο.

Le millepertuis, plante endémique, à ample calice est une petite herbacée vivace des sols rocailleux à très petites feuilles linéaires opposées et à fleurs jaunes à 5 pétales en étoiles et à nombreuses étamines. Les millepertuis sont des plantes très utilisées en pharmacopée.

Hauteur : moins de 50 cm.

Floraison en mars-avril.

Blunt-calyx St ’John’s Wort, an endemic plant, with wide calyx, is a small perennial herbaceous with very small linear opposite leaves and yellow flowers with five petals in star form and numerous etamins. Hypericum is very widely used in pharmacopoeia.

Size: less than 50 cm.

Flowering time: March-April.

Die endemische mehrjährige Pflanze mit umfangreichem Kelch wächst auf steinigem Boden. Sie hat sehr kleine Blätter und gelbe Blüten. Die 5 sternigen Blumenblätter weisen zahlreiche Staubbeutel auf. Sie wird gern und oft in der Pharmazie angewandt.

Höhe: weniger als 50 cm

Blütezeit von März bis April