Helichrysum orientale

21

Helichrysum orientale
(Asteraceae)


Ανατολίτικο Ελίχρυσο

Immortelle d’Orient

Oriental Everlasting

Orientalische Strohblume

Το ανατολίτικο ελίχρυσο είναι φυτό μακρόβιο με άνθη σε θύσανο. Οι σύνδεσμοι ή πέταλα είναι άσπρα-ασημί και ανθεκτικά. Παραμένουν πάνω στα άνθη πολύ χρόνο μετά την αναπαραγωγή και τον σχηματισμό των σπόρων, εξ’ ου και το όνομα αθάνατο, αιώνιο φυτό.

Ύψος: 30 εκατοστά.

Ανθοφορία την άνοιξη.

L’immortelle d’Orient est une plante vivace à fleurs en capitule. Les ligules ou pétales sont jaunâtres et coriaces. Elles persistent sur la fleur longtemps après la reproduction et la formation des graines, d’où son nom d’immortelle ou d’éternelle.

Hauteur : 30 cm.

Floraison printanière

Oriental Everlasting is a perennial plant with capituliform flowers. The ligules or petals are yellowish and tough. They remain on the flower a long time after reproduction and the formation of seeds, hence its name everlasting.

Size: 30 cm.

Flowering time: spring.

Mehrjährige Pflanze mit Blütenköpfen und zähen, gelblichen Blumenblättern. Sie bleiben lange nach der Fortpflanzung an der Blüte haften, daher ihr anderer Name: Immortelle, also Unsterbliche.

Höhe: 30 cm

Blütezeit: Frühjahr