Euphorbia characias

18

Euphorbia characias
(Euphorbiaceae)


Ατσουμαλιά

Euphorbe des garrigues

Large Mediterranean Spurge

Garideneuphorbie

Η ατσουμαλιά είναι ποώδες μακρόβιο και θαμνώδες ξηρών και άγονων τόπων. Τα άνθη συγκεντρώνονται σε ανθοταξίες διχοτιμικές κιτρινωπές, με αρσενικά και θηλυκά μέρη, τα οποία ονομάζονται κύτες. Το λευκό γαλακτώδες υγρό είναι καυστικό και ερεθιστικό.

Ύψος: από 30 έως 80 εκατοστά.

Ανθοφορία από Μάρτιο έως Ιούνιο.

L’euphorbe des garrigues est une herbacée vivace et buissonnante des lieux secs et arides. Les fleurs sont rassemblées en ombelles dichotomiques jaunâtres, avec des parties mâles et des parties femelles, appelées cyathes. Le latex, blanc, est corrosif et irritant.

Hauteur : de 30 à 80 cm.

Floraison de mars à juin.

The Large Mediterranean Spurge is an herbaceous bushy plant, in dry and barren places. The flowers are assembled in yellowish dichotomous umbels, with male and female parts, called cyathium. The white latex is corrosive and irritating.

Size: 30 to 80 cm.

Flowering time: March to June.

Die mehrjährige strauchartige Pflanze wächst auf trockenen Böden. Die gelben Blüten haben männliche und weibliche Teile. Ätzender, reizauslösender, weißer Milchsaft.

Höhe von 30 bis 80 cm

Blütezeit von März bis Juni