Ephedra foeminea

16

Ephedra foeminea
(Ephedraceae)


Θηλυκή Εφέδρα

Grand éphédra

Joint-pine

Große Ephedra

Η μεγάλη Εφέδρα, ανήκει σε μια ομάδα πολύ αρχαίων φυτών, που εμφανίστηκε πριν από τα ανθοφόρα φυτά. Αναπτύσσεται σε αμμώδη ή χαλικώδη εδάφη. Τα Εφέδρα είναι θάμνοι δίοικοι, δηλαδή ορισμένα έχουν μόνο αρσενικά άνθη και άλλα μόνο θηλυκά. Οι μίσχοι σχηματίζονται με στοιχεία πράσινα και τα φύλλα είναι μικροσκοπικά. Το φυτό Θηλυκή Εφέδρα περιγράφτηκε από τον Forsskal, τον πρώτο βοτανολόγο που εξερεύνησε την Υεμένη.

Ύψος : από 1 έως 2 μέτρα.

Ανθοφορία στα τέλη της άνοιξης.

Le grand éphédra appartient à un groupe de plantes très ancien, apparu avant les plantes à fleurs. Il se développe sur sols sableux ou caillouteux. Les éphédras sont des arbustes dioïques, c’est à dire que certains ont uniquement des fleurs mâles et d’autres uniquement des fleurs femelles. Les tiges sont formées par des articles verts et les feuilles sont très réduites. L’Ephedra foeminae a été décrit par Forsskal, le premier botaniste qui a exploré le Yémen.

Hauteur : de 1 à 2 m.

Floraison à la fin du printemps.

The joint pine belongs to a very old group of plants, which existed before the flower plants. It grows on sandy or stony soils. Ephedra is a dioicous shrub; that means that some have only male flowers, and others female flowers. The stems are made of green nodes and the very tiny leaves. Ephedra foeminea was described by Forsskal, the first botanist who explored Yemen.

Size: 1 to 2 m.

Flowering time: late spring.

Die große Ephedra gehört zu einer uralten Pflanzenart, die vor den Blütenpflanzen vorkam. Sie wächst auf sandigem oder steinigem Boden. Der zweihäusige Strauch hat entweder nur männliche oder nur weibliche Blüten. Grüne Stiele, sehr wenige Blätter. Die Pflanze wurde zuerst von Forsskal beschrieben, einem Botaniker, der als erster Jemen erforscht hat.

Höhe von 1 bis 2 m

Blütezeit: Ende des Frühjahrs.